مدیریت ارتباط با مشتری ارائه شده است که از آن جمله می توان به بازاریابی یک به یک یا به بازاریابی در تمام دوره عمر مشتری اشاره نمود . شاید تعریف زیر که موئز لیمایم (Moez Limayem ) از CRM ارائه نموده بهترین تعریف باشد (( CRM به همه ی فرآیند ها و فناوری هایی اطلاق می شود که